Jumat, 02 November 2012

Degung Instrumental karya Nano S - KalangkangDegung Instrumental karya Nano S - Kalangkang

01 Nano S - Kalangkang
02 Nano S - Cinta
03 Nano S - Anjeun
04 Nano S - Potret Manehna
05 Nano S - Lembur Kakasih
06 Nano S - Tibelat
07 Nano S - Kapanggih Modal
08 Nano S - Kangen
09 Nano S - Rayungan
10 Nano S - Elekesekeng
11 Nano S - Dua Saati

1 komentar: